Publications

FEP moet juist na 1 oktober doorgaan'

  • 29 Jul, 02:34

Pagina 1 van het nieuwe Regeerakkoord zou moeten luiden: FEP zal doorgaan na 1 oktober. Het kort termijnleven van FEP is doodzonde. Vanuit mijn discipline en oogpunt van Financieel economisch hervorming van Suriname, ben ik geen dagloner. En economie is geen kwartaaladvies.
Ik heb eerder via Starnieuws gezegd: “Ik ontraad een gedecoreerde begroting”.
Ook toen het heel goed ging met de economie, merkte ik dat de economie niet meer zo wurgend was.

Nu staan wij weer op een kruispunt van een nieuw SAP. De nadruk moet gelegd worden op het sterk maken van het bedrijfsleven en ondernemerschap. Graag zet ik de concepttekst van de eerste pagina van het nieuw regeerakkoord als voorstel voor een re-start:

Voor u ligt het Economisch Programma 2015-2020. In dit programma zijn 22 maatregelen opgenomen. Met dit document geeft de Staat oprechte uitvoering aan de ambitie het bedrijfsleven betere kansen te bieden om zich duurzaam te ontwikkelen en te excelleren, het bedrijfsleven als klant zo optimaal mogelijk te bedienen en het contact en de relatie met het bedrijfsleven continu te versterken en verbeteren. We hebben: geen stabiliteitsfonds, niet eens NCCR budget’; we hebben wel een decoratieve begroting en onrealistische prognoses. We noem(d)en de woorden precair en recessie. We willen deze woorden nooit meer in de mond nemen. We gooien daarom het roer om.
We gaan voor:

a) Duurzaam Staatscommissie Economie (FEP);
b) Jaarlijkse Groot economisch Congres (ter bespreking van FEP maatregelen);
c) Serieuze betrokkenheid van VES, Vereniging van Bankiers en ADEK(economen).
We gaan dus voor een duurzame FEP, met elk 1 zetel voor diverse organen en instituten.
Het voorliggende document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en afstemming met het bedrijfsleven en overige partners. De Akmos, AAV en het Burgerinitiatief betrekken wij alsnog na: presentatie van het gevraagde masterplan, beantwoording van de vraag hoe FEP zal werken, het stellen van strenge eisen aan de publieke sector. Hiervoor zijn er eerder diverse consultaties gehouden. Uw mening is tenslotte belangrijk: als ondernemer en economische actor weet u als geen ander wat er nodig is om goed te kunnen ondernemen en wat u daarbij verwacht van de Staat. Alleen door als Regering goed te luisteren naar wat het bedrijfsleven ervaart en die signalen met elkaar te vertalen naar beleid en concrete activiteiten kan worden gekomen tot een gezamenlijk, breed gedragen programma voor de economische toekomst van Suriname.

In het proces is het accent daarom verlegd van luisteren en praten naar actief samen activiteiten benoemen en vastleggen. Op 27 juli 2015 heeft de Kick-Off plaatsgevonden. Op 12 augustus geef ik het signaal voor Kick-Off 2.0, waar ook Economie Suriname is uitgenodigd te participeren. Op 1 oktober eindigt de FEP niet, maar continueer ik met een FEP 3.0.

Meer consultatie bijeenkomsten hebben tot doel te komen tot een gesprek waarbij ondernemers, onderwijs, politiek en ambtenaren elkaar ontmoeten, discussiëren en elkaars standpunten en belangen beter leren kennen. Met elkaar is vastgesteld wat belangrijk is voor de toekomst van de totale economie en welke activiteiten daarbij horen.
Dit Economisch Programma is vooral gericht op de gezamenlijke doorontwikkeling en uitvoering van concrete activiteiten die bijdragen aan de uitwerking van de gezamenlijk gestelde doelen.
Bij het opstellen van het Economisch Programma is gebruik gemaakt van de input uit bovengenoemde bijeenkomsten, aangevuld met de aandachtspunten zoals aangeboden aan het hoogste college van Staat.

Is de sky de limit in dit proces? Helaas niet: ook de regering wordt geconfronteerd met bezuinigingen. De president en de ministers gaan het voorbeeld geven. En hoewel niet direct in budgetten van economische beleidsuitvoering in brede zin zal worden gesneden, heeft dit wel indirect invloed. Echter door creatief, vernieuwend, soms op een andere manier en bovenal met elkaar zaken aan te pakken is meer mogelijk dan gedacht. U als FEP gaat mee-monitoren.
De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, en politiek eindigt niet bij dit
document. Het Economisch Programma is een nieuw startsein voor een verdere samenwerking bij de uitvoering van de thema’s en activiteiten zoals genoemd in dit document: afbouw subsidies, energieraad, beëindiging spookambtenarij, invoering BTW, hervorming belasting (maatregelen) etc.
Ik zie er naar uit samen met u het Economisch Programma tot uitvoering te brengen!

Wat verandert er in Suriname?
Als we de informatie over burgers, schuldeisers en bedrijven die al bekend is bij de overheid, met een datalaag met elkaar in verbinding kunnen brengen, kunnen wij als regering via het FEP ons werktoezicht en adviezen beter (vorm)geven.
Hoe kunnen we verantwoord economisch differentiëren? Hoe kunnen we het financieel economisch gedrag analyseren?
Dat hoort bij mijn nieuwe rol van mij als president en daar gaan de deskundigen van de FEP en ik samen invulling aan geven. We willen deze momenten handzamer maken, vriendelijker voor aannemers, dienstverleners en bedrijven. Wij zullen de schulden niet laten oplopen. Dat zijn voor mij de belangrijkste veranderingen.

Het werk dat blijft is de beleidsmatige vak-techniek. Ook de politiek blijft. Dat gaat natuurlijk gewoon door. Wij willen NU alle economen maar ook andere disciplines betrekken voor deze Investeringsagenda. We willen geen recessie meer en precair (be)noemen. We kijken met FEP samen ver vooruit voor meer succes. We kunnen wel ruzie maken, maar scheiden moeten we niet doen. Ruzie is gratis, scheiden kost geld. En recessie ga ik ook niet noemen.
Want, recessie zaait angst, politici geven het water.

Robby Makka